ĮSTAIGOS VERTYBĖS  

  • Nuolatinis mokymasis bei  tobulėjimas;
  • Įstaigoje didžiausias dėmesys sutelktas į vaiką, kaip pilnavertės asmenybės vystymąsi ir integracijos į visuomenę sėkmę;
  • Skatinamos žmogiškos vertybės kaip nuoširdumas, sąžiningumas ir darbštumas;
  • Vaikų ugdymas mūsų įstaigoje grindžiamas šiais principais: tautiškumu, humanizmu,  demokratiškumu;

ĮSTAIGOS MISIJA

Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, atitinkančias vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius; puoselėti individualius vaiko gebėjimus ir polinkius, ugdyti laisvą ir kūrybingą asmenybę bei  tęsti ugdymo(si) šeimoje tradicijas.

ĮSTAIGOS VIZIJA   

  Sveikas vaikas – saugus vaikas – džiugus vaikas – kūrybiškai  mąstantis vaikas – laimingas vaikas.

   ĮSTAIGOS FILOSOFIJA 

         Žmogaus gyvenimas, tai ilgas kelias į Save. Filosofija orientuota į savęs tobulinimą. Tinkamų sąlygų sukūrimas vaikų protinių, emocinių ir fizinių galių vystymui(si), siejant su tautos identitetu ir tradicijomis, nuosekliai didinant edukacinę šeimos kultūrą. Mišrių šeimų vaikų integravimas į lietuvių liaudies kultūros, papročių bei tradicijų puoselėjimą.

 STRATEGINIAI TIKSLAI

     Siekiant paslaugų kokybės ir užtikrinant vaikų poreikių tenkinimą, tobulinti ugdymosi kokybę, kurti įstaigos kokybės vadybos sistemą ir mokymosi kultūrą atsižvelgiant į švietimo sistemai keliamus tikslus ir klientų poreikius.

 

Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas su logopedinėmis grupėmis ir priešmokyklinio ugdymo grupėmis .

Ikimokyklinio ugdymo kryptis įstaigoje – teikti kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį  ugdymą,  padėti ikimokyklinio amžiaus vaikui tenkinti prigimtinius kultūros, socialinius, pažintinius poreikius. Sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi  priešmokyklinio amžiaus grupėje.

Darželyje yra 12 skirtingo amžiaus vaikų grupių :

2 arba 3 – lopšelio ( 2 -3 m.)grupės;

3 arba 5 – bendros paskirties (3 -5 m.)grupės;

1 arba 2 – priešmokyklinės grupės (6 -7 m.);

2 – specialiosios paskirties  grupės (3 -7 m.);

Sąrašinis vaikų skaičius – 227.

Kolektyvas

Įstaigoje dirba  28 pedagogai ( iš jų  18 turi aukštąjį  išsilavinimą, 10- aukštesnįjį);

13 turi vyresniosios mokytojos kvalifikacinę kategoriją;

7 metodininko;

1 eksperto;

7 mokytojo;

Vykdomos  įteisintos programos :

▪ Lopšelio – darželio ,,Sakalėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa “Žingsnelis po žingsnelio“ 1,5- 6 metų vaikams (pritarta Vilniaus  miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 30- 2109 ). Programos filosofija – vaikas yra aktyvus savo veikla,  kūrybingas ir kaupiantis savo gyvenimišką patirtį savitais pasaulio pažinimo būdais. Pagrindinis dėmesys skiriamas vaiko poreikių tenkinimui atsižvelgiant į vaiko pažinimo raidos ypatumus.

 

▪ Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa   (pagal patvirtintą valstybinę Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą 2014) . Priešmokyklinio ugdymo pedagogas lanksčiai taiko šią programą, atsižvelgdamas į ugdytinas  vaikų kompetencijas: socialinę, sveikatos, komunikavimo, meninę, garantuoja vaikui sėkmę mokantis mokykloje.

▪ Specialiųjų poreikių vaikų grupėse ugdymo turinys orientuotas į individualų darbą su kiekvienu vaiku. Šiose grupėse pedagogai dirba pagal  logopedinę programą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų neišsivysčiusios kalbos ugdymas“ bei lopšelio-darželio ,,Sakalėlis“ ikimokyklinio ugdymo  programą “ Žingsnelis po žingsnelio“   ir individualias ugdymo programas. Šių programų rengimo ir realizavimo pagrindinis tikslas – įgyvendinti kiekvieno auklėtinio individualaus brendimo korekcinius uždavinius.

▪ Saugios ir sveikos gyvensenos programa . Didelis dėmesys buvo kreipiamas ugdytinių sveikos  ir saugios gyvensenos prevencijai.


Įstaigoje parengtos papildomos ugdymo programos:

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinio ugdymo programa“ (Marija Jonilienė)

„3-4 m. vaikų muzikinės kompetencijos ugdymas dainuojant“ (N.Simanavičienė)

„Individuali priešmokyklinio amžiaus vaikų literatūrinio lavinimo programa“ (I.Viršilienė)

  „Sveikatingumo programa“(J.Ivaškevičienė)

„Judesio korekcijos ugdymo  programa“(R.Andrejeva)

Lopšelis-darželis „Sakalėlis“ vykdo tarptautinę „Zipio draugų“ programą.

Kryptingam darbui įkurtos šios projektinės grupės: etno-muzikinė–teatrinė, sporto ir sveikatingumo, dailės ir kalbos.

Siekiant visuminio vaikų ugdymo kuriama savita įstaigos aplinka, propaguojant etnokultūrą.

Grupių ugdomoji aplinka

Ugdomoji aplinka priklauso vaikams ir atspindi jų pomėgius ir interesus;

Grupės aplinka sudaro būtiną erdvę vaiko kūrybai ir saviraiškai;

Auklėtojos ugdomajai aplinkai sukurti parenka tokias priemones, kurios žadina vaikų protinį, fizinį ir emocinį aktyvumą, skatina gebėjimą analizuoti ir apibendrinti, ieškoti sprendimų;

Visose grupėse įrengti įvairūs veiklos kampeliai , atskiri miegamieji kambariai;


Įstaiga dirba  etnokultūrine pakraipa. Etnokultūra – ikimokyklinio  amžiaus vaikų ugdymo pamatas. Pagrindiniai etninio ugdymo gairių siekiai – skatinti vaiką ugdytis tautinę savimonę, etninę kultūrą, padėti suprasti žmogaus ir jį supančios gamtos ryšius, ugdyti vertybinį santykį su gamta, jos laiko ritmais.

Ansamblis ,, Žiogelis “ puoselėja etnokultūros tradicijas;

Vilniaus m. vaikų lopšelio – darželio vaikų folklorinis ansamblis „Žiogelis“ įkurtas 1993m. Jo įkūrimą sąlygojo Lietuvos švietimo reformos nuostata, kad ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo pagrindą turi sudaryti tautos kultūra.

Ansamblio tikslas – siekti , kad vaikas pažintų, perimtų, saugotų ir perduotų ateinančioms kartoms etnokultūros vertybes; atsirastų vertybinis, pirmiausia dorovinis jo santykis su gimtąja kultūra, pasireiškiantis vertybinių nuostatų forma, o perteikiamos vertybės taptų vaiko savastimi; ugdyti pagarbą etnomuzikai, tautos papročiams ir tradicijoms; prisidėti prie tautinių tradicijų išsaugojimo, jų tęstinumo; lavinti vaikų muzikinius sugebėjimus.

„Žiogelio“ repertuare autentiškos liaudies dainos, rateliai, šokiai, žaidimai, įvairūs smulkiosios tautosakos žanrai, pasakos ir sakmės, instrumentinė muzika. Kasmet ansamblis parengia po tris skirtingas programas, dalyvauja kalendorinėse šventėse, vakaronėse, mikrorajono ir miesto renginiuose. Ansambliui vadovauja meninio ugdymo pedagogė, ekspertė Marija Jonilienė.

Individualiam korekciniam darbui su vaikais turinčiais kalbos ir kalbėjimo sunkumų įkurti 2 logopediniai kabinetai kuriuose dirba logopedės, turinčios specialų išsilavinimą;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Anglų kalbos būrelis  „Start English“(mokytoja Greta Kacinauskaitė)

Pirmadieniais   15.15 val. -15.45 val. ;    16.15 val.-16.45 val. ;   

Trečiadieniais   15.15 val. -15.45 val. ;    16.15 val.-16.45 val. ;   

Pramoginių šokių būrelis (vadovė Rita Miliukienė)

Antradieniais  15.10 val. -15.40 val. ; Ketvirtadieniais 15.10 val. -15.40 val. ; 

Ansamblis ,, Žiogelis “ (vadovė Marija Jonilienė)

Pirmadieniais   15.10 val. -15.40 val. ;Trečiadieniais  15.10 val. -15.40 val. ;

 

Vaikų lopšelis-darželis „Sakalėlis“ savo veiklą organizuoja remiantis LR Švietimo įstatymu, LR Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Vaiko gerovės politikos koncepcija;