2018-12-04 lopšelyje-darželyje „ Sakalėlis“  vyko   ekologinio ugdymo valandėlė “GAMTA- MŪSŲ NAMAI”
 

       Kalbos ir  dailės  kūrybinių grupių narės pristatė  teatralizuotą vaizdelį pagal K. Kubilinsko kūrinėlį apie išdykėlį Mikį.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Niekas tiksliai nežino kiek žemėje yra augalų ir gyvūnų rūšių.  Manoma, kad gyvūnų yra daugiau kaip milijonas, o augalų  apie 400000 rūšių.

        Deja, žmonės kartais su gamta elgiasi labia nerūpestingai. Dėl jų kaltės jau išnyko tūkstančiai augalų ir gyvūnų rūšių. Dažniausiai jie to nedaro tyčia, tačiau būna neapdaiorūs ir abejingi.

       Ekologinė situacija katastrofiškai blogėja, todėl svarbi reikšmė tenka ekologiniam ugdymui. Ekologinis ugdymas šiandieną suprantamas kaip procesas, prasidedantis šeimoje, vėliau tęsiamas ikimokyklinėje įstaigoje, mokykloje, plėtojamas suaugusiojo žmogaus savarankiškoje veikloje. Ekologinio ugdymo tikslas – ekologinė kultūra, atspindinti ekologinę poziciją arba palankų asmens santykį su gamta.

 

     Uždaviniai:

  Ugdyti teigiamus emocinius – vertybinius santykius su vaiką supančia aplinka, sudaryti sąlygas vaiko saviraiškai bei galių plėtoti aktyviai bendraujant su aplinka, gamta bei jos objektais.

  Mokyti tausoti gamtą ir jos resursus, formuoti atsakomybės jausmą bei elementarius gamtosaugos įgūdžius.

 

 Kas, jeigu ne aš,Mažas Lietuvos vaikelis,Savo užterštą TėvynęPadarysiu gražią.

Kada, jeigu ne šiandien

Gersim vandenį švarų?

Kada Tėvynėj mūsų

Bus jauku ir gera.

Neterškime oro

Ir jūros melsvos.

Te LIETUVA Tėvynė

Švarumu gyvuos!

 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………..
2018-04-23    kalbos ir dailės kūrybinių grupių  renginys “Knygos diena“ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ugdytiniai kuria knygeles

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………….
2017-04-18    kalbos ir dailės kūrybinių grupių  renginys “Vaikučių Velykėlės“ 
 

"Velykų bobutė" autorė Renata Kazėnienė

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaidelis- Dalia Žukauskienė

 
 

Vištytė- Renata Kazėnienė

 

Tinginys- Irena Zubrienė

 
 

Gandras - Vilija Braslauskienė

 
 

Velykų bobutė- Andžela Merkienė

 
 

Kiškučiai- Laima Pavlovskienė ir Irena Orechovienė

 

(Antra iš kairės)- meninio ugdymo pedagogė Marija Jonilienė

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DŽIAUGSMINGAS AKIMIRKAS UŽFIKSAVO PAVADUOTOJA UGDYMUI IRENA VIRŠILIENĖ
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
2017  m. vasario  15 d. kalbos ir  dailės  kūrybinių grupių narės pristatė 
Lietuvių liaudies padavimą  „Saulės marčios“.

Scenarijaus autorė ir vedančioji vyr. auklėtoja Dalia Žukauskienė

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vieną kartą gyveno senelis su senele
 
 
 
 

Auklėtojos: Laimutė Pavlovskienė ir Jolanta Šymianecienė

 
 
 
Jiedu turėjo dukteris -Ievą ir Liepą.
 
 

Auklėtoja metodininkė Irutė Orechovienė ir vyresnioji auklėtoja Renata Kazėnienė

 

 

Kartą vidurvasarį, visi plušo lauke, o dukterys vienos liko namie. Ir išėjo į mišką  aviečių  rinkti.

Beuogaudamos jos nuklydo tankumynėn.

Pavargo, išalko, nori grįžti namo, bet jau kelio neranda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro medžių viršūnes pamatė, kad ugninis takas ligi pat dangaus nusidriekia, o ten viršuje raudona saulė šviečia.

 

 

Saulė- logopedė metodininkė Andžela Merkienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi skuba lekia į tą pusę ir išgirdo balsus:

-Atvyko Saulės sūnūs!

-Saulės sūnūs nuotakos sau ieškosi…

 

Ir paklydusios mergaitės taip pat užsigeidė pamatyti, kaip atrodo tie Saulės sūnūs.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiek toliau, melsvo rūko apsiausta, stovėjo karieta.

 

Ieva ir Liepa svajojo, kaip būtų gerai ten valandėlę pasėdėti minkštuose krėsluose!

Ir staiga lėkdamos į Saulę priešakyje pamatė du gražius jaunikaičius.

Pirmas Saulės sūnus Skaistutis-vyresnioji auklėtoja Vilija Braslauskienė, o jo brolis Kaistutis- auklėtoja metodininkė Irena Zubrienė

 
 
 
 Karieta įriedėjo į šviesių rūmų kiemą.Viešnių pasitikti išėjo Saulė.
 

Ji pasveikino mergaites ir paklausė: -Ar sutinkate būti mano marčiomis?

 

Sūnūs atrodė tokie gražūs, kad abi net nedvejodamos atsakė:- Sutinkam!

 

-Tik norėtume dar atsiklausti tėvus ir gauti jų pritarimą.

 

-Puiku!- nusišypso Saulė.- Tai būtinai padarysime!

 

O dabar prieš kelionę prašome prie stalo pasistiprinti.

 
 
 
 
 
 Po pietų Saulė įvedė mergaites  į drabužinę, kur kabėjo eilės puošniausių rūbų ir liepė joms išsirinkti rūbus, kurie labiausiai patiks.
 
 
 

Ievai ir Liepai akys raibo. Viena suknelė graži, o šalia jos kita dar gražesnė....

 
 
 
Vėliau buvo aprodyta sodai ir gėlynai
 
 

Tokių grožybių žemėje nebuvo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tačiau mergaitės prisiminė  žemę ir užsigeidė aplankyti namiškius.

Saulė mergaitėms davė  po batų  porą  tėvui, po skarą motinai. Saulė perspėjo marčias, kad dovanas turi atiduoti tik tam, kam paskirtos, ir pačios nebandytų autis batais, gaubtis skara…

 

Visi atsisveikino su Saule ir laimingi iškeliavo žemėn.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karieta sustojo netoli avietyno. Mergaitės čiupo dovanas ir pasileido tekinos namo.
Vietoj pakrypusios lūšnelės stovėjo nauja, didelė gryčia.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro langus sužiūro nepažįstami veidai. Įeina į  vidų – nėra nei motinos, nei tėvo, nei brolių. Mergaitės pasisakė kas esančios, bet žmonės tik gūžčiojo pečiais. Netikėtų atvykėlių subėgo pasižiūrėti kaimynai.
 
 

Atkiūtino ir vienas senukas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mato Ieva ir Liepa, kad niekas jų nepasiilgo. Ir nebėra jau artimų giminių. Staiga atsiminė savo sužadėtinius ir bėgo miškan.O Saulė jau nukrypo vakarop, jau temo. Šūkauja, ieško ir neranda nei karietos, nei Skaistučio, nei Kaistučio. Užklupo juoda naktis. Dovanas dalinti jau vis tiek nebėra kam. Liepa apsiavė batais ir…kojos įklimpo į žemę. Nebežinodama ką daryti, Ieva stvėrė motinos skarą ir nubalo, nutvisko kaip sniegas. Liepa apsivilko jaunesniojo brolio  marškiniais ir sužaliavo.

Rytą atsikėlę žmonės žiūri, palaukėje auga du nauji medžiai. Ir pavadino mergaičių vardais- vieną Ieva, o kitą Liepa.

Taip iki šiai dienai žaliuoja Ieva ir Liepa ištisą vasarą.Viena apsidengusi brolių marškiniais. Ir pražįsta viena baltai,
 o kita geltonai, kaip motinai skirta skara. …O iš tėvui skirtų batų jau kojų niekada neištraukia.

Parengė pavaduotoja ugdymui Irena Viršilienė
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2016  m. vasario  15 d. kalbos, dailės  ir etno   kūrybinių grupių narės pristatė Lietuvių liaudies sakmę                       “ Užmirštasis“.

 

Pasakotoja -vyr. auklėtoja Dalia Žukauskienė

 

Gyveno turtingas ūkininkas su žmona (Auklėtoja metodininkė Irena Zubrienė ir logopedė metodininkė Andžela Merkienė)

Ūkininkų visus darbus nudirbdavo samdyta moteriškė (Vyr.auklėtoja Renata Kazėnienė)

Pavakare pradėjo kilti juodas audros debesis, todėl ūkininkas ragino samdinę skubėti sukrauti šieną...

Prikrovė vežimą šieno...

O pamirštas samdinės vaikelis liko gulėti prie ežero....

Paežerėje gyvenančios laumės pastebėjo vaikelį...(Vyr.auklėtojos- Irutė Orechovienė, Vilija Braslauskienė ir auklėtoja Jolanta Šymianecienė)

Įsupo vaikelį į šilkinę maršką ir dainavo lopšinę...

Praėjo audra ir eina samdinė ieškoti savo vaikelio, jau nebesitikėdama nieko gero. O kas čia? Vaikelis gražiai išpuoštas ir pinigų kapšelis!

Kai ūkininkai pamatė pinigų kapšelį, užsidegė didžiausiu pavydu.

Ūkininkas liepė žmonai nunešti vaikutį į tą pačią vietą...

Ryte atbėgo ūkininkė prie vaiko, žiūri nei šilkų, nei pinigų ...

Laumės ūkininkų vaikutį įvyniojo į skudurus...

 

Godieji šeimininkai liko be nieko, o darbščioji valstietė gyveno ilgai ir laimingai.

    
Meninio ugdymo pedagogė Marija Jonilienė.           Ūkininkai – auklėtoja metodininkė Irena Zubrienė ir logopedė        metodininkė Andžela Merkienė.                                                                                 Režisierė -vyr. auklėtoja Dalia Žukauskienė.      Dainininkės – vyr. aukl. Nijolė Simanavičienė, auklėtojos metodininkės  Irena  Viršilienė ir   Jovita Augulienė.                                                                                                                                      Laumės – vyr.auklėtojos- Irutė Orechovienė, Vilija Braslauskienė ir auklėtoja Jolanta Šymianecienė. Samdinė – vyr. auklėtoja Renata Kazėnienė

 

Parengė pavaduotoja ugdymui Irena Viršilienė

 …………………………………………………………………………………………………………..

2015-11-04    kalbos ir dailės kūrybinių grupių renginys„ Ištiesk rudeniui ranką“.

Režisierė – Dalia Žukauskienė

Vedančioji – Irena Zubrienė

Meninio ugdymo pedagogė – Marija Jonilienė

Saulutė - Vilija Braslauskienė

Ežiukas - Irutė Orechovienė-

Voras - Andžela Merkienė

Ruduo- Renata Kazėnienė

Rudenėlis

Parengė pavaduotoja ugdymui Irena Viršilienė

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

Žaltys- vyr. auklėtoja Jolanta Sinkevičienė

Eglė - vyr. auklėtoja Renata Kazėnienė.

Eglė žalčių karalienė ir jos sererys

Šeimininkės iškepta žąselė! (Ganiavos pabaigtuvių proga)

Legenda apie Vilniaus įkūrimą

„ Velykiniai kiškučiai“

   

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………….

2014 metų vasario 14 d.

„Ugdydamos vaikučius  patriotine dvasia ir propaguodamos pagrindinę švietimo strategijos kryptį- ugdyti dorą, laisvą, sąmoningą pilietį, siekiame, kad ugdytiniai pažintų savo krašto istoriją, pamiltų gimtinę, didžiuotųsi jos praeitimi, kurtų garbingą ateitį.  Mums didelė šventė – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Ugdytiniams ir jų tėveliams buvo surengta pramoga, parodytas spektaklis „ Gedimino sapnas“. Visi linksmai šokome, žaidėme, dainavome, deklamavome eilėraštukus“, – pasakojo  šventės ir spektaklio scenarijaus autorė  Kalbos kūrybinės grupės vadovė Dalia Žukauskienė.

Spektaklio scenarijaus autorė-Kalbos kūrybinės grupės vadovė vyresnioji auklėtoja Dalia Žukauskienė

 

Dailės kūrybinės grupės vadovė Renata Kazėnienė sukūrė šiam spektakliui lėles.

Gedimino sapnas

Veikėjų autorė - Dailės kūrybinės grupės vadovė vyresnioji auklėtoja Renata Kazėnienė

Mergaitė

Gediminas ant žirgo

Tarnas

Žynys

Geležinis vilkas

Skaitovė logopedė metodininkė Andžela Merkienė

               

Vaidino  Kalbos ir Dailės  kūrybinių grupių  narės:

Vyresnioji auklėtoja Renata Kazėnienė - Gediminas

Vyresnioji logopedė Rita Kukurienė-tarnas

Vyresnioji auklėtoja Vilija Braslauskienė- pilies statytojai

Auklėtoja metodininkė Irena Zubrienė- žynys

(Antra iš kairės) Meninio ugdymo pedagogė Marija Jonilienė

Parengė  pavaduotoja ugdymui Irena Viršilienė

  ……………………………………………………………………………………………..

SPEKTAKLIUKAS  “GRYBAI   KELIA   KEPURES“

Kalbos, dailės ir etnokultūros kūrybinių grupių

Pagal M. Aukščionienės kūrinėlį „Netikros musmirės“ . Spektaklio muzikinis apipavidalinimas -Marija Jonilienė.

Meninis apipavidalinimas-Renata Kazėnienė, Irutė Orechovienė.

Šventė prasidėjo grybų „Madų šou“. Įvairių grybų apdarus ir kepures demonstravo  ir eilėraščiu, dainele, mįsle ar žodžiu pristatė madas demonstruojantys “ Vyturiukų“ grupės vaikai. Grybais, lapais, žvėreliais, kitais miško gyventojais persirengę ir pasipuošę darželio vaikai  ir pedagogės rinkosi į salę.

Spektakliukas " Grybai kelia kepures"

 

Vedančioji ir spektaklio režisierė - vyresnioji auklėtoja Dalia Žukauskienė

Raudonviršis- vyresnioji auklėtoja Jolanta Sinkevičienė ir musmirytės

Baravykiukas-vyresnioji auklėtoja Jovita Augulienė

Senas baravykas- logopedė metodininkė Andžela Merkienė (dešinėje)

 

Raudonoji ūmėdytė- vyresnioji auklėtoja Irutė Orechovienė ( kairėje)

Voverytės- vyresniosios auklėtojos Laimutė Malinauskienė ir Vilija Braslauskienė

Ežiukas - vyresnioji auklėtoja Nijolė Simanavičienė

Musmirė- auklėtoja metodininkė Irena Zubrienė
Voras- auklėtoja metodininkė Irena Viršilienė

Voverė- vyresnioji auklėtoja Stanislava Borouchina

Dainelė "Ruduo"

Dainelė ' Baravykas'

Lepšiukas- Stefanija Juodelienė, baravykiukas-Jovita Augulienė, senas baravykas - Andžela Merkienė, raudonviršis-Irutė Orechovienė, ūmedė-Jolanta Sinkevičienė, voverytė-Laimutė Malinauskienė, voverė-Stanislava Borouchina, voverytė-Vilija Braslauskienė, vedančioji ir režisierė Dalia Žukauskienė, meninio ugdymo pedagogė Marija Jonilienė, musmirė- Irena Zubrienė, ežiukas - Nijolė Simanavičienė, laputė- Zita Lizdenienė

Vaikučių tėveliai

 

Parengė pavaduotoja ugdymui Irena Viršilienė